NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 (Theo công văn số 476, ngày 1/3/2020 của Cục quản lý môi trường